Behandelovereenkomst Fysiotherapie

Beste patiënt,

Wij willen u graag informeren over de gang van zaken rondom uw fysiotherapeutische behandeling en hopen op een prettige samenwerking.

Eerste afspraak
Uw eerste afspraak bestaat uit een screening en intake waarin uw klachten worden besproken en waarin uw precieze hulpvraag wordt bepaald. Indien behandeling geïndiceerd is, zal er behandeling volgen. Bij de meeste verzekeraars kost dit twee zittingen.

Van de therapeut mag u verwachten dat:
• hij/zij u zo goed mogelijk informeert en behandelt.
• de privacyregels worden nageleefd.
• hij/zij geregistreerd staat in het CKR (Centraal Kwaliteits Register) en BIG (Beroepen In de Gezondheidszorg)
• klachten over uw behandeling of bejegening zullen worden behandeld conform de richtlijnen van het KNGF. Die vindt u op onze website www.fysiotherapiekompas.nl

Wij vragen u:
• zorg te dragen voor een goede lichaamsverzorging.
• de adviezen van de therapeut op te volgen, zoals b.v. oefeningen voor thuis.
• de reacties op het onderzoek / behandeling terug te koppelen aan uw therapeut.
• de therapeut duidelijk en volledig te informeren omtrent uw klachten, zodat hij/zij een goede diagnose kan stellen en u een goede behandeling en adviezen kan geven.
• klachten over uw behandeling of bejegening door uw therapeut of een van de andere medewerkers in het gezondheidscentrum in eerste instantie bespreekbaar te maken met uw therapeut.

Vergoedingen

Met bijna alle verzekeraars zijn ook dit jaar weer contracten afgesloten en worden de afgesproken tarieven rechtstreeks bij de verzekeraar gedeclareerd. Met de verzekeraars CZ (inclusief OHRA en Nationale Nederlanden) en Caresq (inclusief Avitae EUCare), Zorg en Zekerheid (inclusief AZVZ) en ENO hebben wij GEEN contract afgesloten. Om te weten of uw verzekering fysiotherapie vergoedt, is het verstandig uw aanvullende polis goed door te lezen of om contact op te nemen met uw zorgverzekeraar. Kinderen onder de 18 jaar zijn vanuit de basisverzekering voor 18 behandelingen per kalenderjaar verzekerd. Voor meer behandelingen zult u zich extra moeten verzekeren.
Bij etalagebenen (claudicatio intermittens) kunt u 37 behandelingen vergoed krijgen vanuit de basisverzekering, omdat onze praktijk is aangesloten bij het landelijke netwerk Claudicationet.
Wanneer u niet of niet voldoende verzekerd bent, dan gelden de tarieven volgens de prijslijst. De actuele tarieven hangen in de praktijk in de wachtkamer en zijn terug te vinden op onze website.

Betalingsvoorwaarden Fysiotherapie
1. De patiënt draagt er zorg voor dat de therapeut de juiste polisgegevens ontvangt.
2. De patiënt is zelf verantwoordelijk voor de controle van de vergoeding van zijn behandelingen.
3. Alle niet of niet geheel vergoede behandelingen komen voor rekening van de patiënt.
4. Afspraken die niet kunnen worden nagekomen dienen uiterlijk 24 uur voor aanvang van de behandeling te worden afgezegd. Bij het niet of niet tijdig afzeggen van de afspraak, wordt 70% van het tarief van de voorgenomen behandeling bij u in rekening gebracht.

Afzeggen kan telefonisch 074-2504134 per mail op afspraak@fysiotherapiekompas.nl of per app op 06-197 96 717

5. Indien de patiënt zelf een rekening krijgt, dient deze binnen dertig dagen na de factuurdatum te worden voldaan. Blijft betaling binnen de genoemde termijn uit, dan verkeert de patiënt in verzuim en is de praktijk gerechtigd incassomaatregelen te treffen. Alle met de incasso gemoeide kosten komen voor rekening van de patiënt.

Ondertekening
Met het ondertekenen van deze overeenkomst geeft u aan kennis te hebben genomen van de procedures, behandelvoorwaarden en toestemming te geven voor de hierin aangegeven uitwisseling van gegevens ten behoeve van de behandeling.
Datum _________________________________
Naam patiënt _________________________________
Geboortedatum _________________________________
Email adres _________________________________

Handtekening _________________________________
Bij kinderen onder de 18 jaar tekent 1 van de ouders/verzorgenden

.
NB: ALLEEN INVULLEN INDIEN ER SPRAKE IS VAN ECHTSCHEIDING:
Indien ouders gescheiden zijn, wie heeft het ouderlijk gezag? Omcirkel het antwoord.
Beide / Moeder / Vader
Gegevensverstrekking Gegevens van patiënten worden niet aan derden verstrekt, ook niet aan naaste familie. Gegevens worden pas vrijgegeven nadat de patiënt hiervoor toestemming heeft gegeven. Ook na overlijden worden de gegevens niet openbaar gemaakt.

Beide / Moeder / Vader

Gegevensverstrekking

Gegevens van patiënten worden niet aan derden verstrekt, ook niet aan naaste familie. Gegevens worden pas vrijgegeven nadat de patiënt hiervoor toestemming heeft gegeven. Ook na overlijden worden de gegevens niet openbaar gemaakt.

EXTRA informatie

Waarneming
Om er voor te zorgen dat uw behandelproces niet wordt verstoord nemen collega’s binnen de praktijk voor elkaar waar tijdens vakantie, studie, of ziekteverzuim. Wanneer door omstandigheden een fysiotherapeut voor langere tijd afwezig is kan een fysiotherapeut van buiten de praktijk worden gevraagd uw behandeling over te nemen.

Werken met stagiaires
Fysiotherapie Kompas biedt studenten van de opleiding fysiotherapie de mogelijkheid om stage te lopen. De stagiair valt onder verantwoording en toezicht van één van de fysiotherapeuten. Het kan dus voorkomen dat u wordt behandeld door een stagiaire. Vooraf zal hiervoor uw toestemming worden gevraagd.

Huisregels
• Binnen het Gezondheidscentrum Kompas dient een ieder zich volgens de algemeen geldende normen en waarden te gedragen.
• In en om Gezondheidscentrum Kompas mag niet worden gerookt.
• Fysiotherapie Kompas is niet verantwoordelijk of aansprakelijk voor verlies of diefstal van eigendommen in en/of buiten het pand.
• U wordt verzocht bij iedere behandeling uw afsprakenkaartje mee te nemen.
• Als de behandeling ook in de oefenzaal plaatsvindt wordt u verzocht passende (sport)kleding en schone (sport)schoenen te dragen.
• Apparaten en oefenmaterialen moeten correct worden gebruikt en schoon achtergelaten worden.
• Voor uw persoonlijke hygiëne kunt u, indien wenselijk, gebruik maken van de douche in de praktijk.
• De praktijk aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor persoonlijk letsel van patiënten, welke zich niet hebben gehouden aan de instructies van de medewerkers.
• In geval van calamiteiten dient u de aanwijzingen van het personeel of de hiertoe bevoegde instanties (brandweer, politie, ambulance) op te volgen.

Bij voorbaat dank voor uw medewerking.
Met vriendelijke groeten namens de medewerkers van Fysiotherapie Kompas.

Behandelovereenkomst Oefentherapie

Informatiebrief over de voorwaarden die gelden bij paramedische herstelzorg na COVID-19